Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Home Page ECTS/Diploma Supplement Informace o studijních programech - magisterské

Student Events

Specifický kurz pro kouče 
MÚVS v rámci Portfolio Application nabízí odborný jednosemestrální program Specifický kurz pro kouče (CST - Coach Specific Training), který je jednou ze základních podmínek pro získání certifikační úrovně ACC. Program je zaměřený na výuku základních principů a získání klíčových kompetencí pro oblast koučování. CST vychází z hlavního dokumentu ICF (International Coach Federation) nazvaného „ICF Professional Core Competencies“ a v souladu s nimi si klade za cíl seznámit posluchače interaktivní formou s hlavními aspekty kvalitního moderního koučování jak v pracovní, tak i osobní sféře. Program obsahuje 16 výukových bloků v celkovém počtu 64 hodin Specifického kurzu pro kouče (odpovídajících požadavkům ICF pro získání certifikátu ACC – Associate Certified Coach pomocí Portfolio aplikace) a 4 hodiny praktického koučování pod vedením zkušeného lektora, tj. celkem 68 hodin. Po úspěšném ukončení programu získá každý posluchač certifikát o absolvování kurzu, vydaný Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT v Praze, a dodatek k certifikátu s přesným rozpisem absolvovaných bloků a počtem hodin. Výuka je vedena v českém jazyce. Lidé, kteří absolvují kurz, mohou nabyté znalosti využít ve své manažerské nebo konzultantské praxi, případně si mohou koučování zvolit jako svou další profesní kariéru. Své uplatnění mohou také najít v pomáhajících profesích (např. z neziskového sektoru, školství, zdravotnictví apod.). Kurz bude probíhat od září do prosince 2014, termíny jednotlivých bloků jsou zveřejněny na webových stránkách MÚVS.

01.09.2014

Vyzvaná přednáška: Prof. Dirk Manteuffel 
Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku Prof. Dirk Manteuffel „Characteristic Mode based antenna design - a straight forward approach to small form factor antenna integration“.

04.09.2014

IET Skills 2014 
* Pozvánka na celodenní kurz IET nejen pro doktorandy ACADEMIC SKILLS 2014 * Akci pořádá a sponzoruje České centrum IET, dalším sponzorem je Inovacentrum ČVUT. * Akce je pořádána za spolupráce Českého centra IET, Katedry elektrotechnologie ČVUT FEL, Inovacentra ČVUT a Ústřední knihovny ČVUT. * Termín konání je 8 a 9.9.2014 * Inovovaná témata kursu jsou: • Academic writing • Citace a citační manažery • Autorský zákon a patenty • Grantové příležitosti a komercializace akademického výzkumu Podrobnější informace: viz soubor přiložený níže Přihlásit se můžete zde: http://www.theiet.cz

08.09.2014 - 09.09.2014

Setkání uživatelů systému Mathematica 2014 
Můžete se seznámit se současným stavem produktu (Mathematica 10), zkušenostmi uživatelů ve výuce matematiky a jiných odborných předmětech, aplikacemi z vědecké práce i praxe, novými publikacemi ap. Vstup volný, program a nezávazná registrace (pouze z kapacitních důvodů) je na http://www.mathematica.cz/akce.php?akce=dj-90-setkani-uzivatelu Přímý přenos průběhu konference bude možné sledovat na http://media.fel.cvut.cz/stream/math2014.asx, záznam bude k dispozici později.

11.09.2014

Program ATHENS - listopad 2014 
Registrace na program ATHENS, kurzy listopad 2014, otevřena. Uzávěrka 22.9.-23.9.2014 dle jednotlivých fakult.

23.09.2014

PIS VI. přednáška - prof. Jiří Matas - Detekce a lokalizace objektů v obrázcích 
ANOTACE PŘEDNÁŠKY Počítačové vidění se za posledních 20 let změnilo z teoretické disciplíny, produkující algoritmy fungující jen na několika obrázcích, na rozsáhlý obor, kde je cesta od vědeckého článku k úspěšnému startupu překvapivě krátká. Firmy jako Google, Microsoft, Facebook, Adobe nebo Amazon zaměstnávají desítky odborníků na tuto oblast. K výraznému pokroku došlo v oblasti detekce a lokalizace objektů. Dnes je možné téměř v reálném čase odpovědět nejen na otázku „Kolik je na obrázku obličejů?“ ale i „Co je na tomto obrázku?“, a to pro poměrně širokou třídu objektů. V přednášce představím taxonomii problému detekce objektů. Následně se zaměřím na algoritmy, které demonstrují příklon k metodám strojového učení, zejména na vyhledávání objektů pomocí metody Viola-Jones se sekvenčním rozhodováním, a stručně i na metodu Bag of Words a výsledky dosažené s pomocí hlubokých neuronových sítí. PŘEDNÁŠEJÍCÍ Prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D., působí v Centru strojového vnímání ČVUT v Praze. Titul Ph.D. získal na University of Surrey (1995). Publikoval více než 200 článků v recenzovaných časopisech a na konferencích. ISI Thomson-Reuters Science Citation Index uvádí přibližně 6000 citací jeho publikací a Google Scholar asi 18000 citací. Jeho h-index je 25 podle ISI a 48 podle Google Scholar. Obdržel cenu za nejlepší článek na British Machine Vision Conferences v r. 2002 a 2005, na Asian Conference on Computer Vision in 2007, a na Scandianavian Conference on Image Analysis a na Image and Vision Computing New Zealand Conference v r. 2013. Jeho studenti získali četná ocenění, např. Best Student paper na ICDAR 2013, Google Fellowship 2013, a různé ceny za "Nejlepší disertaci". J. Matas zastával různé funkce na velkých mezinárodních konferencích (např. ICCV, CVPR, ICPR, NIPS, ECCV), spolupředsedal ECCV 2004 and CVPR 2007. Je v redakční radě IJCV a byl zástupcem šéfredaktora IEEE TPAMI. Je členem informatického panelu ERC. Podrobnosti viz http://cmp.felk.cvut.cz/~matas. Jeho odborné zájmy zahrnují rozpoznávání objektů, vyhledávání obrazových informací, sledování, sekvenční rozpoznávání vzorů, detekci invariantních rysů, Houghovu transformaci a optimalizaci typu RANSAC. Je spoluzakladatelem Eyedea recognition, http://www.eyedea.cz/, první spin-off společnosti na ČVUT. Je spoluautorem několika patentů. O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI Seminář se schází vždy 4. čtvrtek v měsíci v 16 hod. (s výjimkou letních měsíců a prosince), a to buď v budově FEL ČVUT na Karlově náměstí, nebo v budově MFF UK na Malostranském náměstí. Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině. Formát semináře připravil přípravný výbor ve složení Michal Chytil (ÚI AVČR), Pavel Kordík (FIT ČVUT), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Filip Železný (FEL ČVUT) Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

25.09.2014

Smart Homes 2014 

06.11.2014