Přejít na obsah Přejít na navigaci
Mapa stránek   |   Lidé a pracoviště   |   Editace   |   Vyhledání  
   english | česky
Logo CVUT

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

Úvod Úvod Struktura ČVUT - fakulty a součásti Nakladatelství ČVUT
Akce dokumentů

Česká technika - nakladatelství ČVUT

Katalog_2013_ob.

Nabídkový katalog nakladatelství

Informace o produkci univerzitního nakladatelství

v letech 2012 a 2013

Česká technika - nakladatelství ČVUT

Adresa: Thákurova 1, 160 41  Praha 6, vchod ze Seminární ulice

Nakladatelství zajišťuje:

  • vydání skript, učebnic, odborných knih a dalších učebních textů

     licenční smlouvy autorské, rukopisy - Jana Schneiderová

  • redakční a grafické zpracování periodik, knih a další produkce

    Vedoucí redakce a DTP - PhDr. Vladimíra Kučerová 

  

    Vedoucí tiskárny - Jitka Greplová

    Vedoucí prodejny - Věra Mikulková

    E-obchod

Univerzitní knihkupectví odborné literatury (sídlí v přízemí NTK - Technická 6):

Nove knihk.vchod 


Novinky z produkce nakladatelství:


Eroze

Jan Suchánek

Erozivní opotřebení materiálů

1. vyd., srpen 2014, 294 stran

ISBN 978-80-01-05532-8

Častou příčinou poruch funkčních součástí strojního zařízení v řadě technologických procesů je jejich opotřebení vyvolané účinkem tvrdých, obvykle minerálních, částic. Typickými příklady erozivního opotřebení je poškozování turbín, potrubních systémů, čerpadel, atd. Erozivní mechanismy se též využívají v technologických aplikacích, jako je úprava povrchu tryskáním a řezání materiálů vodním paprskem s částicemi. Monografie shrnuje teoretické i praktické poznatky o problematice erozivního opotřebení, jsou v ní zpracovány výsledky rozsáhlých experimentálních prací i mnohaleté autorovy zkušenosti s řešením konkrétních případů.

 Obalka Nipioanatomie DylevskyIvan Dylevský

Anatomie dítěte – Nipioanatomie 1. díl

1. vyd., duben 2014, 428 stran, 369 obrázků

ISBN 978-80-01-05094-1

Anatomie dítěte je prvním svazkem široce koncipované monografie, věnované všem orgánovým systémům dětského organismu. V morfologické literatuře existuje závažný paradox – mimořádně podrobné zpracování stavby dospělého lidského těla a absence textů zabývajících se morfologií dětského těla. První díl je svým rozsahem a koncepcí prioritní nejen z pohledu české, ale i evropské a světové literatury. Jde o koncept, který stavbu těla pojímá v kontextu jeho fylogenetického a ontogenetického vývoje, a vykládá vznik a proměnu všech struktur ve vazbě na věk a funkci dětského těla. Předkládané dílo vytváří teoretický základ nového oboru anatomie – nipioanatomie.

Obalka Dulla

Matúš Dulla a kolektiv

Kapitoly z historie bydlení

1. vyd., květen 2014, 282 stran, 243 obrázků

ISBN 978-80-01-05433-8

Kniha Kapitoly z historie bydlení odhaluje v dávných i blízkých dějinách překvapivá fakta a souvislosti, které mnohdy dodnes určují způsob, jak bydlíme. Autoři odkrývají poznatky o způsobech vytápění a osvětlení ve středověku, studují zvláštnosti nájemného domu 19. století i to, jak se stavěly vily a jak dělnické domky. Přibližují čtenáři revoluci, kterou způsobil v bydlení železobeton, elektřina a automobil, všímají si, jak se zmenšovala kuchyň a zaměřují se na osudy dodnes masově rozšířeného fenoménu zvaného panelák. Výklad rozmanitých témat je čtenářsky poutavý a sahá od historických pozoruhodností po ožehavá témata současného bydlení. Po knize mohou sáhnout jak odborníci, zabývající se bydlením, tak studenti architektury a zájemci o její dějiny.

  
Opticke site

Pavel Lafata, Jiří Vodrážka

Optické přístupové sítě a přípojky FTTx

První vydání, duben 2014, 294 stran, 141 obrázků

ISBN 978-80-01-05463-5

Komunikace po optických vláknech patří neodmyslitelně k řešení páteřních telekomunikačních sítí, která postupně proniká i do sítí přístupových. Využívá zejména tzv. pasivních optických sítí, ve kterých se dosahuje rychlostí jednotek až desítek Gbit/s, vhodných pro připojení k Internetu s extrémně vysokou přenosovou rychlostí i k dalším aplikacím.

Publikace poskytuje komplexní přehled o optických přístupových sítích, jejich vývoji a parametrech, jejich plánování, výstavbě a měření i perspektivních směrech dalšího vývoje. Obsahuje tak ucelené informace pro aktuální rozvoj optických přístupových sítí a přípojek FTTx. Odborná kniha poslouží nejen studentům, odborníkům a pracovníkům z oblasti ICT a telekomunikační techniky, ale i dalším zájemcům, kteří se chtějí seznámit s touto perspektivní technologií.

  
prof. Bašta

Jiří Bašta

Regulace v technice prostředí staveb

První vydání, únor 2014, 194 stran, 189 obrázků

ISBN 978-80-01-05455-0

Kniha je určena především odborníkům oborů Technika prostředí, Inteligentní budovy a Facility Management, kteří při svém úzkém odborném zaměření na vytápění, zdroje tepla, vzduchotechniku a snižování hluku postrádají znalosti z mezioborové disciplíny, kterou je řízení vytápěcích a vzduchotechnických zařízení. Dílo je koncipováno jako odborná publikace a díky účelnému didaktickému členění i jako samostatný studijní materiál pro širokou odbornou veřejnost. Poskytuje jak teoretické, tak praktické poznatky v oblasti řízení a regulace vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení.

  
 
Kraus_web

Helmar Frank, Jaroslav Fiala, Ivo Kraus

Elektronová struktura a reaktivita povrchů a rozhraní 

1. vyd., listopad 2013, 318 stran, 276 obrázků

ISBN 978-80-01-05397-3

Monografie pojednává o atomové struktuře povrchu těles a rozhraní mezi částicemi disperzních systémů. Vychází z rozboru elektronové konfigurace, která určuje vazbu látek a jejich reaktivitu, jež je principem veškeré chemické i materiálové technologie. Probírá se emise elektronů a jejich transport různými rozhraními, tenké vrstvy, rozměrové kvantování, vícesložkové systémy a integrované obvody, optoelektronika, reaktivita látek a jejich spontánní strukturalizace, únava materiálu, disperzní soustavy, koroze a vysokoteplotní oxidace kovů, mechanochemické a chemomechanické jevy.

  
 Envimat_web

Julie Hodková, Štěpán Mančík, Antonín Lupíšek, Luděk Vochoc, Tomáš Žďára

Stavební výrobky a životní prostředí/envimat4

První vydání, prosinec 2013, 96 stran

ISBN: 978-80-01-05348-5

Kniha je určena pro zájemce o hodnocení dopadů stavebního průmyslu na životní prostředí. Slouží jako úvod do problematiky posuzování životního cyklu stavebních výrobků a je cenným zdrojem informací nejen pro studenty a odborníky v oboru stavebnictví a životního prostředí, ale i přímo pro podniky zabývající se výrobou stavebních produktů.

Kniha je určena pro zájemce o hodnocení dopadů stavebního průmyslu na životní prostředí. Slouží jako úvod do problematiky posuzování životního cyklu stavebních výrobků a je cenným zdrojem informací nejen pro studenty a odborníky v oboru stavebnictví a životního prostředí, ale i přímo pro podniky zabývající se výrobou stavebních produktů.

  
 Vacha_web

Vladimír Vácha, Jindřich Kratěna, Sergej Zacharov

Znalecká činnost v prostředí EU a dalších vybraných státech včetně Ruska

První vydání, listopad 2013, 310 stran

ISBN: 978-80-01-05326-3

Stejně jako pohyb kapitálu a dalších komodit, tak i znalecké dokazování přesahuje v současném globalizovaném světě hranice států. Snahou publikace Znalecká činnost v prostředí EU a dalších vybraných státech včetně Ruska je seznámit čtenáře s aktuálními podmínkami výkonu funkce znalce tak, aby bylo možné monitorovat dílčí odlišnosti. Aktuálnost problematiky plyne též z přístupových dohod v EU o volném pohybu pracovníků postihující i možnost občana EU ucházet se o jmenování znalcem v jiném státě EU za splnění příslušných podmínek.

 
Peru_obalka_mala
 

Karel Pavelka, Jaroslav Klokočník, Jan Kostelecký

Astronomicko-historické otazníky Mezoameriky a Peru

1. vydání, květen 2013, 290 str.

ISBN 978-80-01-05219-8

Unikátnost této knihy tkví v tom, že její podstatná část je založena na vlastních měřeních a jejich zpracování (ať už šlo o měření pro dokumentaci k ochraně památek nebo pro archeoastronomické cíle). Autoři strávili v terénu (v Mexiku, Guatemale, Hondurasu, Chile a Peru) dlouhou dobu v rozmezí let 1997 až 2012. Pohled na tématiku Mezoameriky a Peru je přírodovědecký a technický, což možná vyvolá určité námitky ze strany „nepřírodovědců“. Autoři dokázali spojit v jeden celek rozdílné vědecké obory, jako je historie, geodézie a astronomie. Podařilo se jim otevřít zcela nový interdisciplinární pohled na vyspělé kultury Mezoameriky a Peru. V tak široce pojaté koncepci i s takovým odborným zaměřením u nás z pera domácích, ani zahraničních autorů srovnatelné dílo dosud nevyšlo. 

  
 
Turbina

Polák, Martin a kol.

Bezlopatková miniturbína. Cesta k energetickému využití nejmenších vodních zdrojů

1. vydání, 168 stran

ISBN 978-80-01-05233-4

Monografie přináší ucelený souhrn informací o nově vyvinuté bezlopatkové turbíně, která funguje na základě nedávno objeveného hydraulického jevu (odvalovacího principu). Pojednává především o technických aplikacích zařízení, zejména v oblasti malých vodních elektráren. Jsou zde shrnuty výsledky výzkumu, vývoje a provozních měření turbíny. Vedle toho jsou zde uvedeny zkušenosti provozovatelů již instalovaných zařízení, ale i odpovědi na řadu otázek ze strany laické veřejnosti. Publikace tak tvoří celkový obraz o nově nastupující technologii, jejíž rozmach lze v budoucnu očekávat.

 

  
 
Databaze
Pokorný, Jaroslav a Valenta, Michal 

Databázové systémy

1. vydání, 274 stran

ISBN 978-80-01-05212-9

Vysokoškolská učebnice provází čtenáře problematikou návrhu a implementace databází, kde teorie je doplněna praktickými příklady. Jádro učebnice představují relační databázové systémy, zmíněna jsou rovněž jejich objektová a XML rozšíření. Celou učebnicí prochází jeden obsáhlý příklad začínající formulací v konceptuálním modelu, popisem na logické úrovni a končící implementaci v relačním databázovém stroji. Na stejném schématu databáze pak probíhá i výklad dotazovacího jazyka SQL. Jako doplněk ke studiu jsou na http://db.fit.cvut.cz/ucebnice-dbs/ volně k dispozici SQL skripty pro vytvoření relačního schématu příkladu databáze včetně vzorků dat.

  
 Synchronizace siti

Strnad, Ladislav

Synchronizace sítí

1. vydání, 166 stran
ISBN 978-80-01-05196-2

S nástupem digitální techniky v telekomunikačních sítích se objevil nový problém, totiž problém fázového vztahu  signálů. Jeho řešení v síti bývá předpokladem její funkčnosti. Problémy synchronizace je možno členit na ty, které souvisejí se synchronizací sítě a na problémy spojené se zajištěním tzv. synchronních služeb. Vedle řady synchronních metod je možný i synchronizačně nezávislý provoz.
Publikace obsahuje potřebné definice, teoretickou a praktickou část, která je zaměřena na aplikace metod synchronizace v současných telekomunikačních sítích.

 
  
 Prenos site Svoboda, Jaroslav

Využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv

1. vydání, 230 stran

ISBN: 978-80-01-05168-9

Publikace, jejíž autorem je doc. Ing. Jaroslav Svoboda, CSc., z Fakulty elektrotechnické ČVUT, se zabývá problematikou využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos analogových a zejména digitálních zpráv. Kromě krátkého historického přehledu se zabývá rozborem přenosových parametrů silnoproudých vedení napěťových úrovní vvn, vn a nn, jak nerozvětvených, tak rozvětvených, včetně praktických laboratorních měření. Pojednává o problematice elektromagnetické kompatibility z hlediska přenosových systémů. Značná pozornost je věnována začleňování PLC/BPL systémů do telekomunikačních soustav, budování a základním principům sítí Smart Grids, některým úspěšným realizacím i současnému a budoucímu rozvoji v nových podmínkách elektroenergetických sítí. 

 Matika 

Kolektiv autorů

Matematika. Přijímací zkoušky na ČVUT

2. dotisk 2. vydání, 217 stran, ISBN 978-80-01-03738-6

Publikace, jejíž autorský tým tvoří: Jaroslav Černý, Růžena Černá, František Gemperle, Vladimíra Hájková, Milada Kočandrlová, Ladislav Průcha a  Jiří Taufer, obsahuje databázi úloh středoškolské matematiky, ze které se vybírají příklady u přijímací zkoušky z matematiky na ČVUT. Knížka nemá strukturu příručky pro přípravu na přijímací zkoušky z matematiky, ale zahrnuje tradiční partie středoškolské matematiky a standardní úlohy z těchto partií.

 

Konstrukce prof. Wald

 

Wald F., Macháček J., Jandera M., Dolejš J., Sokol Z., Hájek P.

STRUCTURAL STEEL DESIGN according to Eurocodes

1. vydání, 197 stran, ISBN 978-80-01-05046-0

The publication supplies the reader with the basic materials available in principal European standards for structural steel design – Eurocodes. The principles of structural design according to EN 1993-1-1 General rules and rules for buildings and EN 1993-1-8 Design of joints are summarised with necessary explanations of relevant background and complemented with illustrative examples and available design tools.

 

mapy

 

Cajthaml, Jiří

Analýza starých map v digitálním prostředí

na příkladu Müllerových map Čech a Moravy

1. vydání, 172 stran, ISBN 978-80-01-05010-1

Monografie se zabývá komplexním výzkumem v oblasti využití starých map za použití moderních digitálních technologií. Kromě stručného popisu nejvýznamnějších starých map z našeho státního území se detailně věnuje Müllerově mapě Čech z roku 1720 a Müllerově mapě Moravy z roku 1712. Digitalizace, georeferencování, kartometrické výpočty i zpřístupnění jsou dokumentovány praktickými výsledky a postupy použitými pro obě zmíněné Müllerovy mapy.

 Akustika_prof.Skvor

Škvor, Zdeněk

Elektroakustika a akustika

1. vydání, 574 stran, ISBN 978-80-01-05034-7

Vysokoškolská učebnice Elektroakustika a akustika seznamuje čtenáře se základy elektroakustiky a akustiky. Přináší  původní pohled na popis kmitajících soustav v plynech a kapalinách a na elektroakustické měniče. Vzhledem k šíři a interdisciplinaritě oboru, kniha poslouží i v příbuzných oblastech: ve fyziologické akustice, hudební akustice, architekturní akustice, v oblasti hluku a vibrací, v multimediální technice, ve sdělovací technice, v nauce o životním prostředí apod. Přílohou knihy je CD s dodatkem.

 Mesto

Říha, Zdeněk, Fojítk, Pavel

Jak se tvoří město

1. vydání, 187 stran, ISBN 978-80-01-05029-3

Atraktivně pojatá a bohatě ilustrovaná monografie mapuje rozvoj Prahy ve vrcholném období průmyslové revoluce, a to především se zaměřením na dopravní systém. Snahou autorů je ukázat na jednotlivých případech vzájemnou provázanost dopravního systému s ekonomickým, stavebním a společenským rozvojem města. Ke knize je přiloženo DVD s filmem, který srovnává historické fotografie s dnešními.

 Slamecka_etika

Slámečka, Vladimír

Manažerská etika 

1. vydání, 185 stran, ISBN 978-80-01-05005-7

Publikace je koncipována nejen jako učebnice manažerské etiky pro posluchače technicko-manažerských oborů, ale je určena pro každého, kdo hledá odpovědi na složité etické otázky v ekonomice dnešního světa. Rozsah učebnice je zvýrazněn i tím, že autor, technik a teolog, nejen reflektuje současný stav oboru, ale nepřeberný zdroj informací a zajímavých paralel se současností nachází v biblickém a antickém světě.

 
Tunely
 

Přibyl, Pavel; Barták, Jiří

Tunely na pozemních komunikacích

1. vydání, 384 stran, ISBN 978-80-01-04723-1

Tunely jsou v současné době mimořádně komplexní stavby. Monografie tvoří ucelené dílo, které je základem pro další rozvoj oboru. Publikace se nedívá na tunel jako na soubor nejrůznějších zařízení a staveb, ale je zde položena teorie, zabývající se tunelem jako integrovaným dopravně telematickým systémem, který je vytvářen na základě architektury inteligentních dopravních systémů.

 
prof.Kraus VS_uc.
 

Kraus, Ivo; Fiala, Jaroslav

Elementární fyzika pevných látek

1. vydání, 230 stran, ISBN 978-80-01-04931-0

Vysokoškolská učebnice s názvem Elementární fyzika pevných látek má posloužit především těm budoucím inženýrům, kteří se s úspěchy fyziky pevných látek budou ve své práci sice každodenně setkávat, speciální výuku v této oblasti však do učebního plánu zařazenou nemají. Výklad je zjednodušen natolik, aby k  porozumění postačovaly kromě vztahů a zákonitostí klasické fyziky jen běžně známé závěry kvantové teorie a statistické fyziky.

 

 David Vanecek

Vaněček, David

Elektronické vzdělávání

1. vydání,  213 stran, ISBN 978-80-01-04952-5

Publikace je koncipována jako monografie pro širokou odbornou veřejnost, učitele primárního, sekundárního a terciárního stupně vzdělání. Je určena všem zájemcům, kteří chtějí hlouběji promýšlet možnosti a metodiky využívání moderních elektronických technik ve výuce, školení zaměstnanců a jiných činnostech. Intenzifikace vzdělávání staví v současné době vztah učitele a moderních elektronických technik učení, respektive elektronických vyučovacích prostředků, do jiné polohy.

 Soudni.znalectvi 

Brož, Ivan; Dörfl, Luboš; Vácha, Vladimír

Soudní znalectví. Chronologický přehled předpisů pro oceňování nemovitostí

1. vydání, 71 stran, ISBN 978-80-01-04854-2

Přehledná příručka přináší chronologii soudního znalectví v oblasti oceňování nemovitostí od roku 1897, resp. z hlediska vymezení funkce znalce již od roku 1873 do současné doby.

Publikace má za cíl komplexně zpřehlednit tyto předpisy. Upozorňuje současně na úskalí či specifika daných předpisů, neboť některé z pozdějších publikací o tématu obsahovaly dílčí chyby a nepřesnosti, které po porovnání s cennými originály jsou v této publikaci ve správném znění a doplněny o nutný výklad.

  

 
Obálka Karlík
 

Karlík, Miroslav

Úvod do transmisní elektronové mikroskopie

první vydání, 322 s., vazba brožovaná

ISBN 978-80-01-04729-3

V transmisní elektronové mikroskopii (TEM) došlo v posledních 20 letech k velmi významnému pokroku. U jednotlivých experimentálních technik je v monografii popsán jejich princip, příklady aplikací v materiálovém výzkumu a odkazy na originální anglickou literaturu. Text je doplněn řadou schémat a četnými mikrofotografiemi z archivu autora nebo od jeho českých i zahraničních kolegů.

 

Více informací zde

 

 Obálka Kocourek

Kocourek, Josef

Metodika sledování dopravních konfliktů

první vydání, 80 s., vazba brožovaná

ISBN 978-80-01-04752-1

Monografie se zaměřuje na porovnání metodik zaměřených na sledování dopravních konfliktů v zahraničí a shrnuje současné možnosti bezpečnostních analýz, které se provádějí v ČR.

Více informací zde

 Kal. CVUT 2011 

Kalendář akcí ČVUT 2011

Přehled vědeckých, pedagogických, kulturních, sportovních, studentských a dalších aktivit ČVUT v Praze a jeho jednotlivých fakult a součástí.Kalendář akcí 2011

 Slovník dopravní terminologie obálka 

Přibyl, Pavel; Krejčiřík, Mojmír; Večerka, Igor; Zemánek, Vladislav; Sýkora, Jiří; Bárta, David; Vrtěnová, Věra

Slovník dopravní terminologie 

první vydání, 1010 s., vazba pevná

ISBN 978-80-01-04654-8

Slovník dopravní terminologie obsahuje více než 22 000 hesel. Je určen nejen pro české odborníky, ale i pro laickou veřejnost.

Více informací zde.

 Sportovni stavby 

Navrátil, Arnošt; Mudra, Václav; Malý, Jaroslav

Sportovní stavby

první vydání, 232 s., vazba pevná

ISBN 978-80-01-04525-1
Vysokoškolská učebnice podává ucelený obraz vývoje sportovních staveb. Přináší nejen popis staveb pro různé sporty a jejich parametry, ale i bohatou fotodokumentaci mnoha staveb celého světa. Věnuje se detailním požadavkům na konstrukční řešení jednotlivých objektů, a to včetně norem a dalších náležitostí. Kniha je určena nejen studentům Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT v Praze a dalších takto zaměřených fakult v republice, ale i široké sportovní veřejnosti.

 

 Fyzika V.

 

Kraus, Ivo

Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Atomový věk

první vydání, 310 stran, vazba brožovaná

ISBN 978-80-01-04546-6 

V závěrečném dílu cyklu Fyzika v kulturních dějinách Evropy čeká čtenáře setkání s několika desítkami laureátů Nobelovy ceny. V monografii s podtitulem Atomový věk jsou představeni Max Planck, Albert Einstein, Ernst Rutherford, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Enrico Fermi a mnoho dalších vědců, díky nimž lépe porozumíme zákonitostem vesmíru, jejž obýváme.

 

 Bubeník: Matematické vzorce a metody

Bubeník, František; Pultar, Milan; Pultarová Ivana

Matematické vzorce a metody

třetí vydání, 320 s., vazba brožovaná

ISBN 978-80-01-04524-4

Kniha obsahuje přehled matematických vzorců, numerických metod a vybraných algoritmů ze všech oblastí matematiky, které se vyučují na vysokých školách technických. Stručnou a přehlednou formou jsou zde uvedeny základní matematické vzorce a moderní numerické metody používané v technické praxi. Popis výsledků metod a algoritmů je redukován jen na nutnou formu, která umožňuje jejich vhodné použití.

 Monografie - Jirouš 

Jirouš, František

Aplikovaný přenos tepla a hmoty

první vydání, 207 s., vazba brožovaná

ISBN 978-80-01-04514-5

Monografie se zabývá výměníky tepla, prouděním s příkonem tepla, nestacionárním vedením tepla, aerodynamickým výpočtem atd. Věnuje se oblastem a postupům, které se nejčastěji prakticky využívají při navrhování energetických strojů a zařízení, procesní a zpracovatelské techniky a pod.

 Konstruktivní geometrie - obálka 

Černý, Jaroslav; Kočandrlová, Milada

Konstruktivní geometrie

dotisk druhého vydání, 262 s., vazba brožovaná

ISBN 978-80-01-03089-9

Dílo představuje moderní souhrnnou učebnicovou monografii konstruktivní geometrie, která spojuje tradiční i moderní partie geometrie potřebné pro technickou praxi. Postupně jsou zde probrány geometrické objekty, promítací metody, křivky a plochy. Jednotlivá témata jsou doplněna vhodnými příklady z technické praxe. Dílo je určeno studentům technických oborů vysokých škol a ostatním zájemcům o konstruktivní geometrii a její použití v praxi.

 monografie Toman 

Toman, Michal; Toman, Josef; Mikulecký, Peter; Olševičová, Kamila; Ponce, Daniela

Inteligentní dispečerské rozhodovací systémy ve vodním hospodářství

první vydání, 254 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04452-0

Publikace se zaměřuje na aplikace moderních informačních a znalostních technologií ve vodním hospodářství, zejména se zaměřením na možnosti inteligentní podpory rozhodování a na využitelnost multi-agentových systémů ve vodohospodářské praxi.

 Učebnice Fábera Fábera, Vít; Krušina, Kamil; Malinovský, Vít

Sbírka řešených úloh z programování v jazyku C

první vydání, 152 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04451-3

Sbírka řešených úloh z programování v jazyku C přináší zdrojové texty úloh z programování v jazyku C otestované ve vývojovém prostředí Bloodshed DevC++. Zdrojové texty byly voleny tak, aby pokryly rozsah základních prostředků jazyka C a zároveň zahrnuly nejdůležitější programovací techniky.

 titul Jurci Jurči, Peter
Nástrojové oceli ledeburitického typu
první vydání, 221 s., vazba brožovaná

ISBN 978-80-01-04439-1

Publikace je zaměřena na specifickou skupinu vysokolegovaných nástrojových ocelí ledeburitického typu, používaných v nejnáročnějších podmínkách hromadné výroby a zpracování plechů v automobilovém průmyslu a pro aplikace třískového opracování kovů.
 vostova titul 

Voštová, Věra; Altmann, Vlastimil; Fries, Jiří; Jeřábek, Karel
Logistika odpadového hospodářství

první vydání, 349 s., vazba brožovaná

ISBN 978-80-01-04426-1

Monografie je uceleným souborem řešícím otázky progresivních technologií, výkonné techniky a optimální logistické koncepce odpadového hospodářství.
 Nový; Hluk a chvění
 

Nový, Richard

HLUK A CHVĚNÍ

Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány tak, aby prezentované informace umožnily začínajícímu inženýrovi zvládnout látku se základními znalostmi z fyziky a termomechaniky, a to od nejjednodušších úloh šíření hluku a chvění až po náročná protihluková opatření. Kapitoly jsou doplněny příklady, na kterých je dokumentován nejenom výpočetní postup, ale i vztah k platným legislativním opatřením na ochranu proti hluku a vibracím. Čtenář má možnost se seznámit a zvládnout základy stavební akustiky a měřicí metody související s kvantifikací základních akustických veličin.


Kraus IV

Kraus, Ivo

Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Romantici a klasikové

Čtvrtý díl Fyziky v kulturních dějinách Evropy je věnován životním osudům a vědeckým zásluhám především těch fyziků vychovaných klasickou fenomenologickou školou, jejichž dílo se stalo základem moderní atomové teorie. Příběhy jsou řazeny podle letopočtů narození hlavních hrdinů, děj vyprávění probíhá v kulisách téměř dvou století evropských dějin – od Velké francouzské revoluce až do druhé světové války.


Vácha

Dörfl, Luboš; Kratěna, Jindřich; Ort, Petr; Vácha, Vladimír

Soudní znalectví- aneb minimum znalostí znalce nejen v oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí

Tato odborná kniha poslouží k výchozí znalecko-právní a ekonomické orientaci odborníka, který není znalcem, ale z pozice svého povolání buď s expertními znaleckými posudky přichází do styku,a nebo se po letité praxi v oboru hodlá o znalectví a případné jmenování soudním znalcem ucházet.


Zmrhal

Zmrhal,Vladimír

Sálavé chladicí systémy

Práce se zabývá popisem sálavých klimatizačních systémů. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny schématy a obrázky, včetně krátkých výpočetních příkladů. Kniha je určena odborné veřejnosti i studentům bakalářského a magisterského oboru technika prostředí.

Dynybyl

Dynybyl, Vojtěch; Češpíro, Zdeněk; Kanaval, Jan; Mossóczy, Pavel Výkonová metrologie – experimentální podpora vývoje a inovací mechanismů ve strojírenství

Monografie se zabývá problematikou experimentální výkonové metrologie, která je jednou z metod vhodných pro výzkum a vývoj v oblasti strojírenských mechanických systémů. Jsou zde i konkrétní příklady realizovaných stanovišť a zkoušek na nichprováděných včetně výsledků měření. Tyto příklady jsou z problematiky převodů, spojek,

brzd a ložisek.


Tučková_mala


Tučková, Jana

Vybrané aplikace umělých neuronových sítí při zpracování signálů

Kniha je úvodem do teorie a aplikací vybraných nejrozšířenějších paradigmat UNS. Podává základní informace o teorii dvou, dnes nejrozšířenějších typů UNS a seznamuje s jejich některými aplikacemi. Je to vícevrstvá neuronová síť s učením BPG. Je popisováno základní učení i jeho modifikace, tj. rychlé a optimalizované učení, včetně rozboru volby parametrů a algoritmů učení neuronové sítě  při řešení reálných úloh.

Fiala mala

Fiala, Jaroslav;Kraus, Ivo
Povrchy a rozhraní

Předmětem díla jsou zákonitosti vztahu mezi mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi pevných látek a charakteristikami jejich povrchu. Text, obsahující odpovědi na základní otázky z této důležité oblasti materiálového inženýrství, má tři části...

 Foit_mala

Foit, Julius;Hudec, Lubomír

Základy elektroniky

Učebnice probírá potřebné základní fyzikální zákonitosti, vnitřní struktury a principy funkce nejdůležitějších typů elektronických součástek, především polovodičových (monokrystalických i polykrystalických), užívaných v moderních elektronických zařízeních, přístrojích a soustavách.

Moos


Moos Petr; Malinovský Vít

Information Systems and Technologies

první vydání

Vysokoškolská učebnice se zabývá teorií počítačových sítí, novou ekonomikou a internetem, metodologií projektování informačních systémů, elektronickým bankovnictvím a transakcemi, principy elektronického obchodování, elektronickým marketingem, sémantickými weby, znalostními a expertními systémy. Je určena zahraničním posluchačům Fakulty dopravní ČVUT a ostatních technických VŠ a čtenářům z řad odborníků.