Přejít na obsah Přejít na navigaci
Mapa stránek   |   Lidé a pracoviště   |   Editace   |   Vyhledání  
   english | česky
Logo CVUT

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

Akce dokumentů

Odborné knihy (monografie apod.)

Odborné knihy vydané Českou technikou - nakladatelstvím ČVUT

AKTUÁLNĚ VYŠLO:


Peru_obalka_mala

Karel Pavelka, Jaroslav Klokočník, Jan Kostelecký

Astronomicko-historické otazníky Mezoameriky a Peru

1. vydání, květen 2013, 290 str.

ISBN 978-80-01-05219-8

Unikátnost této knihy tkví v tom, že její podstatná část je založena na vlastních měřeních a jejich zpracování (ať už šlo o měření pro dokumentaci k ochraně památek nebo pro archeoastronomické cíle). Autoři strávili v terénu (v Mexiku, Guatemale, Hondurasu, Chile a Peru) dlouhou dobu v rozmezí let 1997 až 2012. Pohled na tématiku Mezoameriky a Peru je přírodovědecký a technický, což možná vyvolá určité námitky ze strany „nepřírodovědců“. Autoři dokázali spojit v jeden celek rozdílné vědecké obory, jako je historie, geodézie a astronomie. Podařilo se jim otevřít zcela nový interdisciplinární pohled na vyspělé kultury Mezoameriky a Peru. V tak široce pojaté koncepci i s takovým odborným zaměřením u nás z pera domácích, ani zahraničních autorů srovnatelné dílo dosud nevyšlo.  

 Synchronizace siti 

Strnad, Ladislav

Synchronizace sítí

1. vydání, 166 stran

ISBN 978-80-01-05196-2

S nástupem digitální techniky v telekomunikačních sítích se objevil nový problém, totiž problém fázového vztahu  signálů. Jeho řešení v síti bývá předpokladem její funkčnosti. Problémy synchronizace je možno členit na ty, které souvisejí se synchronizací sítě a na problémy spojené se zajištěním tzv. synchronních služeb. Vedle řady synchronních metod je možný i synchronizačně nezávislý provoz.
Publikace obsahuje potřebné definice, teoretickou a praktickou část, která je zaměřena na aplikace metod synchronizace v současných telekomunikačních sítích.

 Turbina 

Polák, Martin a kol.

Bezlopatková miniturbína. Cesta k energetickému využití nejmenších vodních zdrojů

1. vydání, 168 stran

ISBN 978-80-01-05233-4

Monografie přináší ucelený souhrn informací o nově vyvinuté bezlopatkové turbíně, která funguje na základě nedávno objeveného hydraulického jevu (odvalovacího principu). Pojednává především o technických aplikacích zařízení, zejména v oblasti malých vodních elektráren. Jsou zde shrnuty výsledky výzkumu, vývoje a provozních měření turbíny. Vedle toho jsou zde uvedeny zkušenosti provozovatelů již instalovaných zařízení, ale i odpovědi na řadu otázek ze strany laické veřejnosti. Publikace tak tvoří celkový obraz o nově nastupující technologii, jejíž rozmach lze v budoucnu očekávat.

 Prenos site

 

Svoboda, Jaroslav

Využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv

1. vydání, 230 stran

ISBN: 978-80-01-05168-9

Publikace, jejíž autorem je doc. Ing. Jaroslav Svoboda, CSc., z Fakulty elektrotechnické ČVUT, se zabývá problematikou využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos analogových a zejména digitálních zpráv. Kromě krátkého historického přehledu se zabývá rozborem přenosových parametrů silnoproudých vedení napěťových úrovní vvn, vn a nn, jak nerozvětvených, tak rozvětvených, včetně praktických laboratorních měření. Pojednává o problematice elektromagnetické kompatibility z hlediska přenosových systémů. Značná pozornost je věnována začleňování PLC/BPL systémů do telekomunikačních soustav, budování a základním principům sítí Smart Grids, některým úspěšným realizacím i současnému a budoucímu rozvoji v nových podmínkách elektroenergetických sítí. 

 Konstrukce prof. Wald 

Wald F., Macháček J., Jandera M., Dolejš J., Sokol Z., Hájek P.

STRUCTURAL STEEL DESIGN according to Eurocodes

1. vydání, 197 stran, ISBN 978-80-01-05046-0

The publication supplies the reader with the basic materials available in principal European standards for structural steel design – Eurocodes. The principles of structural design according to EN 1993-1-1 General rules and rules for buildings and EN 1993-1-8 Design of joints are summarised with necessary explanations of relevant background and complemented with illustrative examples and available design tools.

 mapy

 

Cajthaml, Jiří

Analýza starých map v digitálním prostředí

na příkladu Müllerových map Čech a Moravy

1. vydání, 172 stran, ISBN 978-80-01-05010-1

ISBN 978-80-01-05010-1

Monografie se zabývá komplexním výzkumem v oblasti využití starých map za použití moderních digitálních technologií. Kromě stručného popisu nejvýznamnějších starých map z našeho státního území se detailně věnuje Müllerově mapě Čech z roku 1720 a Müllerově mapě Moravy z roku 1712. Digitalizace, georeferencování, kartometrické výpočty i zpřístupnění jsou dokumentovány praktickými výsledky a postupy použitými pro obě zmíněné Müllerovy mapy.

 Mesto

 

Říha, Zdeněk, Fojítk, Pavel

Jak se tvoří město

1. vydání, 187 stran, ISBN 978-80-01-05029-3

Atraktivně pojatá a bohatě ilustrovaná monografie mapuje rozvoj Prahy ve vrcholném období průmyslové revoluce, a to především se zaměřením na dopravní systém. Snahou autorů je ukázat na jednotlivých případech vzájemnou provázanost dopravního systému s ekonomickým, stavebním a společenským rozvojem města. Ke knize je přiloženo DVD s filmem, který srovnává historické fotografie s dnešními.

 Slamecka_etika

 

Manažerská etika 

1. vydání, 185 stran, ISBN 978-80-01-05005-7

Publikace je koncipována nejen jako učebnice manažerské etiky pro posluchače technicko-manažerských oborů, ale je určena pro každého, kdo hledá odpovědi na složité etické otázky v ekonomice dnešního světa. Rozsah učebnice je zvýrazněn i tím, že autor, technik a teolog, nejen reflektuje současný stav oboru, ale nepřeberný zdroj informací a zajímavých paralel se současností nachází v biblickém a antickém světě.

 Tunely

 

Přibyl, Pavel; Barták, Jiří

Tunely na pozemních komunikacích

1. vydání, 384 stran, ISBN 978-80-01-04723-1

Tunely jsou v současné době mimořádně komplexní stavby. Monografie tvoří ucelené dílo, které je základem pro další rozvoj oboru. Publikace se nedívá na tunel jako na soubor nejrůznějších zařízení a staveb, ale je zde položena teorie, zabývající se tunelem jako integrovaným dopravně telematickým systémem, který je vytvářen na základě architektury inteligentních dopravních systémů.

 David Vanecek

 

Vaněček, David

Elektronické vzdělávání

1. vydání,  213 stran, ISBN 978-80-01-04952-5

Publikace je koncipována jako monografie pro širokou odbornou veřejnost, učitele primárního, sekundárního a terciárního stupně vzdělání. Je určena všem zájemcům, kteří chtějí hlouběji promýšlet možnosti a metodiky využívání moderních elektronických technik ve výuce, školení zaměstnanců a jiných činnostech. Intenzifikace vzdělávání staví v současné době vztah učitele a moderních elektronických technik učení, respektive elektronických vyučovacích prostředků, do jiné polohy.

 Soudni.znalectvi

 Brož, Ivan; Dörfl, Luboš; Vácha, Vladimír

Soudní znalectví. Chronologický přehled předpisů pro oceňování nemovitostí

1. vydání, 71 stran, ISBN 978-80-01-04854-2

Přehledná příručka přináší chronologii soudního znalectví v oblasti oceňování nemovitostí od roku 1897, resp. z hlediska vymezení funkce znalce již od roku 1873 do současné doby.

Publikace má za cíl komplexně zpřehlednit tyto předpisy. Upozorňuje současně na úskalí či specifika daných předpisů, neboť některé z pozdějších publikací o tématu obsahovaly dílčí chyby a nepřesnosti, které po porovnání s cennými originály jsou v této publikaci ve správném znění a doplněny o nutný výklad.

 Obálka Karlík 

Karlík, Miroslav

Úvod do transmisní elektronové mikroskopie

první vydání, 322 s., vazba brožovaná

ISBN 978-80-01-04729-3

V transmisní elektronové mikroskopii (TEM) došlo v posledních 20 letech k velmi významnému pokroku. U jednotlivých experimentálních technik je v monografii popsán jejich princip, příklady aplikací v materiálovém výzkumu a odkazy na originální anglickou literaturu. Text je doplněn řadou schémat a četnými mikrofotografiemi z archivu autora nebo od jeho českých i zahraničních kolegů.

 Obálka Kocourek 

Kocourek, Josef

Stručná metodika sledování dopravních konfliktů

první vydání, 80 s., vazba brožovaná

ISBN 978-80-01-04752-1

Monografie se zaměřuje na porovnání metodik zaměřených na sledování dopravních konfliktů v zahraničí a shrnuje současné možnosti bezpečnostních analýz, které se provádějí v ČR.

 Fyzika V. 

Kraus, Ivo

Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Atomový věk

první vydání, 310 stran, vazba brožovaná

ISBN 978-80-01-04546-6 

V závěrečném dílu cyklu Fyzika v kulturních dějinách Evropy čeká čtenáře setkání s několika desítkami laureátů Nobelovy ceny. V monografii s podtitulem Atomový věk jsou představeni Max Planck, Albert Einstein, Ernst Rutherford, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Enrico Fermi a mnoho dalších vědců, díky nimž lépe porozumíme zákonitostem vesmíru, jejž obýváme.

 Bubeník: Matematické vzorce a metody

 

Bubeník, František; Pultar, Milan; Pultarová Ivana

Matematické vzorce a metody

třetí vydání, 320 s., vazba brožovaná

ISBN 978-80-01-04524-4

Kniha obsahuje přehled matematických vzorců, numerických metod a vybraných algoritmů ze všech oblastí matematiky, které se vyučují na vysokých školách technických. Stručnou a přehlednou formou jsou zde uvedeny základní matematické vzorce a moderní numerické metody používané v technické praxi. Popis výsledků metod a algoritmů je redukován jen na nutnou formu, která umožňuje jejich vhodné použití.

 Monografie - Jirouš

 

Jirouš, František

Aplikovaný přenos tepla a hmoty

první vydání, 207 s., vazba brožovaná

ISBN 978-80-01-04514-5

Monografie se zabývá výměníky tepla, prouděním s příkonem tepla,

nestacionárním vedením tepla, aerodynamickým výpočtem atd. Věnuje se oblastem a postupům, které se nejčastěji prakticky využívají při navrhování energetických strojů a zařízení, procesní a zpracovatelské techniky a pod.

 Konstruktivní geometrie - obálka

 

Černý, Jaroslav; Kočandrlová, Milada

Konstruktivní geometrie

dotisk druhého vydání, 262 s., vazba brožovaná

ISBN 978-80-01-03089-9

Dílo představuje moderní souhrnnou učebnicovou monografii konstruktivní geometrie, která spojuje tradiční i moderní partie geometrie potřebné pro technickou praxi. Postupně jsou zde probrány geometrické objekty, promítací metody, křivky a plochy. Jednotlivá témata jsou doplněna vhodnými příklady z technické praxe. Dílo je určeno studentům technických oborů vysokých škol a ostatním zájemcům o konstruktivní geometrii a její použití v praxi.

 monografie Toman

 

Toman, Michal; Toman, Josef; Mikulecký, Peter; Olševičová, Kamila; Ponce, Daniela

Inteligentní dispečerské rozhodovací systémy ve vodním hospodářství

první vydání, 254 s., vazba brožovaná

ISBN 978-80-01-04452-0

Publikace se zaměřuje na aplikace moderních informačních a znalostních technologií ve vodním hospodářství, zejména se zaměřením na možnosti inteligentní podpory rozhodování a na využitelnost multi-agentových systémů ve vodohospodářské praxi.

 titul Jurci

 

Jurči, Peter
Nástrojové oceli ledeburitického typu
první vydání, 221 s., vazba brožovaná

ISBN 978-80-01-04439-1

Publikace je zaměřena na specifickou skupinu vysokolegovaných nástrojových ocelí ledeburitického typu, používaných v nejnáročnějších podmínkách hromadné výroby a zpracování plechů v automobilovém průmyslu a pro aplikace třískového opracování kovů.

 vostova titul

 

Voštová, Věra; Altmann, Vlastimil; Fries, Jiří; Jeřábek, Karel
Logistika odpadového hospodářství

první vydání, 349 s., vazba brožovaná

ISBN 978-80-01-04426-1

Monografie je uceleným souborem řešícím otázky progresivních technologií, výkonné techniky a optimální logistické koncepce odpadového hospodářství.

 Nový; Hluk a chvění

 

Nový, Richard

HLUK A CHVĚNÍ

Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány tak, aby prezentované informace umožnily začínajícímu inženýrovi zvládnout látku se základními znalostmi z fyziky a termomechaniky, a to od nejjednodušších úloh šíření hluku a chvění až po náročná protihluková opatření. Kapitoly jsou doplněny příklady, na kterých je dokumentován nejenom výpočetní postup, ale i vztah k platným legislativním opatřením na ochranu proti hluku a vibracím. Čtenář má možnost se seznámit a zvládnout základy stavební akustiky a měřicí metody související s kvantifikací základních akustických veličin.