Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Home Page Fond rozvoje vysokých škol
Document Actions

Fond rozvoje vysokých škol

Používané zkratky

ARVŠ - Agentura Rady vysokých škol
FRVŠ - Fond rozvoje vysokých škol
ISAAR-F - informační systém agendy FRVŠ
RVŠ - Rada vysokých škol
TO  - Tematické okruhy
ZOŘ - Závěrečná oponentní řízení


Důležité odkazy

Aktuality a informace: http://www.frvs.cz/
Informační systém ISAAR-F agendy FRVŠ: http://frvs.vsb.cz/frvs/
Uživatelská příručka systému ISAAR-F: http://www.frvs.cz/Prirucka/ 


Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ) je označení pro finanční fond, určený 
vysokým školám v ČR na vzdělávací a tvůrčí činnost.
Fond tvoří finanční prostředky (cca 360 milionů Kč), které Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR po vyjádření Rady vysokých škol
každoročně vyčleňuje z rozpočtu vysokých škol.
Fond vyhlašuje Výbor Rady vysokých škol.
Administrativu zajišťuje Agentura Rady vysokých škol.


Způsob podávání projektů

  • Projekty je možno podávat pouze elektronicky pomocí informačního systému ISAAR-F,
    a to pouze v době vyhlášení podle Výběrového řízení v aktuálním roce, viz Harmonnogram
  • Přihlašovací jméno automaticky generuje systém ISAAR-F během registrace. Pro obdržení registračního kódu kontaktuje řešitel příslušného pracovníka pro FRVŠ na své fakultě, řešitelé z rektorátu a celoškolských pracovišť kontaktují pracovníka rektorátu, viz odkaz Kontakty v levém menu.


Tematické okruhy pro podávání projektů financovaných z FRVŠ

TOPopis tematického okruhu
Typ prostředků           
Komu je určen
AInovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku informačních technologií ve VŠ vzdělávání
(počet projektů je vyhlášením omezen pro rok 2011: FSv=8, FS=4, FEL=7, FD=4, FJFI=4, FA=3, FBMI=2, FIT=2, rektorátní=2 max.)
- pouze kapitálové výdaje
- min. 250 tis. a max. 1,75 mil. Kč
- akademický pracovník
- VŠ kvalifikovaný zaměstnanec školy
CPoradenská a informační centra
(pouze 1 projekt za školu)
- pouze běžné náklady
- max. 250 tis. Kč
- akademický pracovník
- VŠ kvalifikovaný zaměstnanec školy
EVysokoškolské knihovny
(pouze 1 projekt za školu)
- pouze běžné náklady
- výše prostředků neomezena
- akademický pracovník
- VŠ kvalifikovaný zaměstnanec školy
FInovace studijních předmětů
(počet projektů je neomezen)
- pouze běžné náklady
- výše prostředků neomezena
- akademický pracovník
GTvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnos
(počet projektů je neomezen)
- pouze běžné náklady
- výše prostředků neomezena
- student v prezenční formě doktorského studijního programu
  • Další podrobné informace naleznete ve "Vyhlášení Výběrového řízení FRVŠ" platné
    pro aktuální rok, uveřejněné na webových stránkách FRVŠ
  • Projekty se zpracovávají a podávají prostřednictvím informačního systému ISAAR-F


Kontaktní osoby pro FRVŠ na ČVUT

Agendu FRVŠ vede a spravuje odbor rozvoje Rektorátu ČVUT v Praze. Koordinátorem
pro rektorát a celoškolská pracoviště (tj. KÚ, MÚVS, VIC, ÚTEF, ÚTVS, VCPD, TIC, CNC
a odbory R ČVUT) je zodpovědný pracovník odboru rozvoje. Jednotlivé fakulty i celoškolská pracoviště pak mají také své vlastní koordinátory (viz odkaz na kontakty v levém menu).


Agentura Rady vysokých škol (ARVŠ) byla zřízena na základě dohody 
mezi Radou vysokých škol, Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy a Univerzitou Karlovou v Praze jako součást Univerzity
Karlovy v Praze pro zajišťování aktivit Rady vysokých škol a Fondu
rozvoje vysokých škol. V souladu se svým hlavním posláním Agentura
uskutečňuje potřebné administrativní, organizační, metodické,
ekonomické a kontrolní činnosti.
Zdroj: http://www.frvs.cz/


Aktualizace spravuje Mgr. Eva Hlavsová, referent odboru rozvoje rektorátu ČVUT