Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Document Actions

Erasmus+ - mobility zaměstnanců

Erasmus+

Program Erasmus+: Erasmus (dále jen Erasmus) je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Do programu Erasmus se mohou zapojit české veřejné, státní a soukromé vysoké školy (VŠ) a také vyšší odborné školy (VOŠ), které vlastní Listinu programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus.

Program Erasmus+ nabízí zaměstnancům VŠ/VOŠ dva typy aktivit: 

Výukové pobyty

  • v délce 2 dny až 2 měsíce (výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu), 
  • na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE.

Tato aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně.

Školení 

  • v délce 2 dny až 2 měsíce, 
  • na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE či jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.

Tato aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků vysokých škol formou školení v zahraničí (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti/náslechů přednášek/odborného kurzu na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí.

Kdo se může zapojit:

Výukový pobyt

  • pedagogický zaměstnanec vysoké školy (včetně doktorandů, jež jsou zaměstnanci), 
  • pedagogický zaměstnanec může být občanem jakékoliv země, ale musí mít pracovní poměr uzavřený s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice,
  • zahraniční odborník z podniku, pracovník jakékoliv veřejné instituce nebo soukromé organizace působící na trhu práce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, který přijíždí na českou vysokoškolskou instituci na základě jejího pozvání (vysokoškolská instituce jeho pobyt financuje). 


Školení

  • zaměstnanec vysoké školy (pedagogický, administrativní i jiný pracovník),
  • zaměstnanec může být občanem jakékoliv země, ale musí mít pracovní poměr uzavřený s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice.


Administrace programu Erasmus+ na ČVUT:

Zájemci o účast v programu z řad zaměstnanců musí vyplnit přihlášku do programu v databázi programu Erasmus+: http://www.mobility.cvut.cz

Přihlášky do programu Erasmus+ na rok 2016/17 musí být vyplněny a informace o jejich vyplnění odeslány na adresu institucionálního koordinátora ČVUT  dana.mrkvickova@cvut.cz do 10.2.2016 !!!

Přihlášky do programu Erasmus+ na rok 2017/18 musí být vyplněny a informace o jejich vyplnění odeslány na adresu institucionálního koordinátora ČVUT  dana.mrkvickova@cvut.cz do 20.1.2017 !!!

Na základě v daném termínu odeslaných přihlášek bude požádáno o finanční prostředky pro financování těchto mobilit, možnost uskutečnění výjezdu pro zájemce po termínu přijetí přihlášek musí být konzultována s institucionálním koordinátorem.


Žádosti o finanční prostředky na výše uvedené aktivity na akademický rok 2017/18 byly podány za ČVUT centrálně  DZS do konce ledna 2017.

Do žádosti o finanční prostředky, mobilita typu výukový pobyt, může být zahrnuta pouze mobilita, na kterou ve chvíli žádosti existuje platná bilaterální dohoda

Pravidla výběrového řízení pro mobility zaměstnanců - výukový pobyt a školení

Metodický pokyn č.2/2016 - Pravidla a prováděcí metodika pro zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu Erasmus+

Mobilita učitelů (zaměstnanců) v rámci programu Erasmus+ může proběhnout pouze na základě platné bilaterální dohody s danou partnerskou institucí, která obsahuje souhlas obou stran s touto učitelskou/zaměstnaneckou mobilitou a specifikuje obor, v němž budou předneseny přednášky/proběhne školení zaměstnance, délku pobytu a počet odučených hodin.

Bilaterální dohody pro mobility studentů a učitelů/zaměstnanců v akademickém roce 2017/18 měly být uzavřeny a dodány do Odboru zahraničních vztahů ČVUT v Praze - rektorát do 31.12.2016.

Učitelé vyjíždějící na mobilitu v rámci programu ERASMUS+ musí  mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy k vysílající vysokoškolské instituci.

Před cestou je nutné:
a)  vypracovat a do Odboru zahraničních vztahů dodat vysílající i hostitelskou institucí potvrzený pracovní plán pro výukový pobyt,
b) dodat do Odboru zahraničních vztahů Návrhový list pro služební cestu do zahraničí podepsaný svým nadřízeným,
c) dodat s dostatečným předstihem podklady pro účastnickou smlouvu (vzor účastnické dohody pro výukový pobyt, pro školení), po jejím vystavení ji podepsat a vrátit k podpisu do Odboru zahraničních vztahů. Smlouva vstupuje v platnost až podpisem zástupce školy – prorektora pro zahraniční vztahy.
Po návratu je nutné do 14 dnů po skončení cesty odevzdat: 

V rámci mobilit zaměstnanců je příspěvek udělován pouze na pracovní dny, během nichž proběhne výuka/školení.

Ve všech dodávaných dokumentech (tj i v Návrhovém listu pro služební cestu do zahraničí) specifikujte svou cestu jako v rámci programu Erasmus+.

Tabulka s výší grantů pro mobility zaměstnanců

Granty jsou diferencovány pro jednotlivé země pobytu, jednotně na všech českých VŠ.

Grant je počítán na základě skutečného počtu dní odučených na partnerské škole/ počtu dnů školení.

Pokud plánujete pobyt na zahraniční instituci v rámci zaměstnanecké mobility - výukový pobyt nebo školení programu Erasmus+,

1)vyplňte v databázi programu Erasmus+ http://www.mobility.cvut.cz základní údaje o své zamýšlené cestě, 

2) dodejte do Odboru zahraničních vztahů a) pracovní plán výuky nebo školení, s podpisem zaměstnance, vedoucího katedry jako zástupce ČVUT (v případě mobilit vedoucích kateder s podpisem děkana) a podpisem příslušného zástupce přijímající instituce, b) kopii návrhu na služební cestu do zahraničí se všemi obvyklými podpisy.

V případě nejasností kontaktujte RNDr. Danu Mrkvičkovou, Odbor zahraničních vztahů, T: +420 2 2435 3436, dana.mrkvickova@cvut.cz, která je kontaktní osobou pro mobility zaměstnanců programu Erasmus+ ČVUT v Praze.

Po dodání všech požadovaných dokumentů bude na základě vyplněných údajů v databázi připravena účastnická smlouva pro Váš pobyt. Tuto smlouvu musí institucionální koordinátor zkontrolovat, přidělit jí číslo a odsouhlasit. Pak dostanete pokyn, že máte tuto smlouvu také zkontrolovat, vytisknout 3x, podepsat a doručit do Odboru zahraničních vztahů. Jeden originál smlouvy Vám po jejím podpisu panem prorektorem pro zahraniční vztahy zašleme zpět na katedru.

Podmínky  refundace:
Pro refundaci cestovních nákladů fakulta doručí Odboru zahraničních vztahů do 30 kalendářních dnů od skončení pracovní cesty svého zaměstnance fakturu včetně příloh obsahujících doklady o cestovních výdajích. Faktura musí v návaznosti na pravidla financování obsahovat rozdělení paušální částky na pobyt a cestovní náklady (ty jsou nově přidělovány v závislosti na vzdálenosti místa vysílající a příjímající instituce). Poslední faktury budou refundovány nejpozději 20.9.2017. Po tomto termínu faktury nebudou moci být zahrnuty do vyúčtování uplynulého školního roku.

Dodržujte prosím termín pro odevzdání dokladů a vyúčtování. Opožděné platby jsou pro hladký průběh programu velkou komplikací a může se stát, že při větším zpoždění už platba nebude Vaší fakultě moci být z rektorátu refundována. Součástí vyúčtování z Vaší fakulty musí být písemné stanovení směnného kurzu, při kterém byly vypláceny prostředky na cestu.

Přílohy:

vzor interinstitucionální dohody pro nový program Erasmus+

ISCED kódy oborů


Erasmus+ - mobilita zaměstnanců


Erasmus+ - mobilita zaměstnanců 2016/17 - výukový pobyt


Erasmus+ - mobilita zaměstnanců 2016/17- školení