Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Home Page Fondy a granty
Document Actions

Strukturální fondy EU

UPOZORNĚNÍ PRO ŘEŠITELE

Budete-li podávat projekt, kde řešitelem je ČVUT v Praze, a tedy je potřeba podpis pana rektora, prosíme, abyste před odevzdáním projektové žádosti Odboru řízení projektů a transfer technologií vyplnili následující dokument:

UŽITEČNÉ INFORMACE

Aktualizované údaje k prosinci 2014

 • Přepočtený stav zaměstnanců na celé úvazky: 3623
 • Obrat: 4.873.333 tis Kč
 • Souhrn všech aktiv / Bilanční suma: 10.484.096 tis Kč


sídlo ČVUT:
České vysoké učení technické v Praze
Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 - Dejvice

Čerpání podpory de minimis:

 ______________________________________________________________________

Strukturální fondy 2014 - 2020

Aktuální programovací období 2014 – 2020 vychází z rozpočtového rámce Evropské unie pro toto sedmileté období. Pro Českou republiku přímo byly vyčleněny prostředky v celkové výši téměř 24 miliard eur. Záměrem Evropské unie je, aby tyto fondy maximálním možným způsobem přispěly k naplňování strategie EU 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, což je dlouhodobá vize rozvoje Evropské unie.

Novinky v období 2014 - 2020

Oproti programovému období 2007–2013 došlo v systému čerpání z evropských fondů k zavedení některých novinek. A to na evropské i české úrovni. Mezi nejdůležitější z nich patří:

 • snížení počtu programů (snížení počtu tematických OP a ustavení jednoho Integrovaného regionálního operačního programu na místo původních sedmi ROPů);
 • koncepce Jednotného metodického prostředí (má zajistit stejná pravidla skrze celý systém);
 • rozšířené fungování monitorovacího systému (zjednodušení administrativy, žadatel již nebude muset tisknout žádné papíry).
 • rozšíření počtu zapojených fondů (nově i EAFRD a EMFF, tedy fondy politiky rozvoje venkova a Společné námořní a rybářské politiky)
 • nastavení systému předběžných podmínek;
 • vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených indikátorů);
 • finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec);
 • vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů;
 • vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací.

Programy pro období 2014 – 2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012. Jedná se o:  

Národní operační programy

  1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;
  2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
  3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
  4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
  5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
  6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
  7. Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy;
  8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
  9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
  10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;

   Programy přeshraniční spolupráce

    1. Interreg V-A Česká republika - Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
    2. Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
    3. Interreg V-A Rakousko - Česká republika, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
    4. Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
    5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

     Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce

      1. Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
      2. Program nadnárodní spolupráce DANUBE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
      3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
      4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020
      5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III
      6. Program URBACT III

       Za stránky zodpovídá Odbor řízení projektů a transfer technologií ČVUT - kontaktní údaje zde.